Preventie

Preventie omvat de zorg voor het voorkomen van directe oorzaken van brand en het zoveel mogelijk beperken van gevolgen van brand. Bij preventie gaat het om concrete maatregelen om de veiligheid te verbeteren, het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen ervan door het invoeren van preventieve maatregelen.

Preventie is voorkomen dat problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen. Het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren en ageren wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is.

  • Hoe kunnen we brand voorkomen of de kans op brand in ieder geval zo klein mogelijk houden?
  • Hoe kunnen we ongevallen bij brand voorkomen of beperken?

Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn de bouwvoorschriften en brandbeveiligingsverordeningen die in Nederland gelden. Denk aan het gebruik van brandveilige materialen, veilige vluchtwegen, brandblussers, rookmelders en duidelijk aangegeven nooduitgangen.

BIO brandpreventie kan adviseren en levert diensten om de BIO maatregelen op elkaar af te stemmen en passende geschikte oplossingen te bieden voor complexe situaties.

Bel ons...

Wil je een afspraak of wens je een offerte? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en advies!

085-246 00 00

Bouwkundige preventie

Bouwplantoetsing brandveiligheid (bouwbesluit 2012)

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het vereist dat het bouwwerk voldoet aan alle geldende brandveiligheidseisen uit de diverse regelgevingen. Het is daarom vrijwel altijd aan te raden om al in het ontwerpstadium het bouwwerk te laten toetsen aan de brandveiligheidseisen uit het bouwbesluit 2012 en andere regelgeving.

Informatie & Aanvraag

Aanvraag brandveilig gebruik (omgevingsvergunning)

Een gebruiksmelding en aanvraag brandveilig gebruik (omgevingingsvergunning) stellen de gemeente ervan op de hoogte dat een bouwwerk in gebruik wordt genomen. Een belangrijk verschil tussen de gebruiksmelding en een aanvraag brandveilig gebruik heeft te maken met het moment waarop men het bouwwerk als zodanig mag gebruiken.

Informatie & Aanvraag

Aanvraag gebruiksvergunning (gebruiksvergunnning)

Een gebruiksmelding en aanvraag brandveilig gebruik (omgevingingsvergunning) stellen de gemeente ervan op de hoogte dat een bouwwerk in gebruik wordt genomen. Een belangrijk verschil tussen de gebruiksmelding en een aanvraag brandveilig gebruik heeft te maken met het moment waarop men het bouwwerk als zodanig mag gebruiken.

Informatie & Aanvraag

Brandveiligheidsrapportage

Uit onderzoek blijkt dat in vrijwel geen enkel gebouw de brandcompartimentering correct is. In een bestaand gebouw is in de loop der tijd mogelijk intern wat aangepast, hebben verbouwingen plaats gevonden, zijn installaties aangepast en/of zijn organisaties gewijzigd waardoor de BIO maatregelen verstoord kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk dat men niet meer geheel voldoet aan de brandveiligheidseisen vanuit het bouwbesluit 2012 of andere regelgeving.

Informatie & Aanvraag

Gebruiksmelding

Een gebruiksmelding en aanvraag brandveilig gebruik (omgevingingsvergunning) stellen de gemeente ervan op de hoogte dat een bouwwerk in gebruik wordt genomen. Een belangrijk verschil tussen de gebruiksmelding en een aanvraag brandveilig gebruik heeft te maken met het moment waarop men het bouwwerk als zodanig mag gebruiken.

 

Informatie & Aanvraag

Gebruiksvergunningplattegronden

Om naar het oordeel van het bevoegd gezag aannemelijk te maken dat het gebruik van een bouwwerk voldoet aan de bij of krachtens de wet gegeven voorschriften is het nodig om gebruiksvergunningplattegronden te vervaardigen voor uw aanvraag brandveilig gebruik (omgevingsvergunning) of gebruiksmelding.

 

Informatie & Aanvraag

Opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening

In de aanvraag van de omgevingsvergunning en bij het indienen van een gebruiksmelding moet aangegeven worden wat het maximale aantal personen is dat tegelijk in het bouwwerk verblijft. Door middel van een berekening opvang- en doorstroomcapaciteit kan gecontroleerd worden of het bouwwerk zodanige vluchtroutes heeft dat bij brand op tijd een veilige plaats kan worden bereikt.

 

 

Informatie & Aanvraag

Vuurlastberekening - NEN 6060 of NEN 6079

Een brandcompartiment is het oppervlak van een bouwwerk dat als maximaal uitbreidingsgebied voor een brand geldt. De doelstelling hiervan is om de brand beheersbaar te houden. In het bouwbesluit 2012 is vastgelegd dat een brandcompartiment niet groter mag zijn dan de in het bouwbesluit vast gestelde aantal m2. Een dergelijke opdeling is niet altijd mogelijk of wenselijk, zoals bijvoorbeeld bij industriële gebouwen, winkels, schouwburgen en bioscopen. In dergelijke situaties dient de gelijkwaardigheid van de te nemen maatregelen te worden aangetoond.

Informatie & Aanvraag

Ontruimingssimulatie met computersoftware

Ontruimingssimulatiemodellen worden steeds vaker toegepast in het kader van fire safety engineering en gelijkwaardigheid. Hierdoor kan bepaald worden of een bouwwerk tijdig ontvlucht kan worden bij calamiteiten. In toenemende mate wordt hiervoor complexe simulatiesoftware toegepast. Die biedt als voordeel dat specifieke knelpunten aan het licht komen, zodat het ontwerp van het bouwwerk efficiënt kan worden aangepast en de doorstroming direct wordt verbeterd.

 

Informatie & Aanvraag

Installatietechnische preventie

Programma van Eisen brandmeldinstallatie - NEN 2535

Preventie

In het programma van eisen brandmeldinstallatie wordt de basis vastgelegd voor het ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van de brandmeldinstallatie. Het programma van eisen vormt tevens de eerst noodzakelijke stap voor het certificeren van de installatie. Het programma van eisen is een uitstekend uitgangspunt voor het aanvragen van offertes bij de installateurs en/of branddetectiebedrijven.

Informatie & Aanvraag

Programma van Eisen ontruimings alarminstallatie - NEN 2575

Preventie

In het programma van eisen ontruimingsalarminstallatie wordt de basis vastgelegd voor het ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van de ontruimingsalarminstallatie. Het programma van eisen vormt tevens de eerst noodzakelijke stap voor het certificeren van de installatie. Het programma van eisen is een uitstekend uitgangspunt voor het aanvragen van offertes bij de installateurs.

Informatie & Aanvraag

Projectie van kleine blusmiddelen - NEN 4001

Preventie

De brandbeveiliging van een bouwwerk omvat vele maatregelen, die altijd in samenhang moeten worden beschouwd. Kleine blusmiddelen vormen een belangrijk onderdeel van deze maatregelen. Kleine blusmiddelen zijn zeer waardevol in het beginstadium van een brand, wanneer hun snelle verplaatsbaarheid en onmiddellijke beschikbaarheid een snelle bluspoging mogelijk maken.

Informatie & Aanvraag

Begeleiding van de inspectie brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie

Preventie

Een onafhankelijke inspecteur beoordeelt of de brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie past bij jouw bedrijfssituatie. Als alles in orde is, ontvang je het inspectiecertificaat. Dit certificaat is soms verplicht door de wet en het is ook belangrijk voor je verzekeraar. Bij het inspecteren van een installatie komt veel kijken. BIO brandpreventie neemt deze complexe tijdrovende klus uit handen, helpt met de administratie zoals het op orde maken van alle documentatie, het organiseren zoals de contacten met het branddetectiebedrijf en de inspectie instelling en begeleiden van de inspectie.

 

Informatie & Aanvraag

Beoordeling van de inspectierapportage brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie

Preventie

Een onafhankelijke inspecteur beoordeelt of de brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie past bij jouw bedrijfssituatie. Als alles in orde is, ontvang je het inspectiecertificaat. Niet altijd wordt meteen het inspectiecertificaat behaald. Na het inspecteren van een installatie wordt een inspectierapportage opgesteld. Deze rapportages zijn soms lastig te lezen en begrijpen in verband met de vele wet- en regelgeving die hierbij komt kijken. BIO brandpreventie neemt de beoordeling van de rapportages uit handen. Zo weet je of de rapportages en inspectiepunten kloppen en na de beoordeling weet men in begrijpelijke taal wat geregeld moet worden.

Informatie & Aanvraag

Organisatorische preventie

Bedrijfsnoodplan voor bedrijfsnoodorganisatie - NEN 8112

Organisatie

Een bedrijfsnoodplan heeft tot doel een organisatie, bedrijf of instelling goed voor te bereiden op een incident, calamiteit of andere verstoringen van de primaire processen. Een bedrijfsnoodorganisatie kan complex zijn. Het bedrijfsnoodplan gaat over het ontwerpen en vervolgens implementeren van de bedrijfsnoodorganisatie met inbegrip van de bedrijfshulpverlening en de bijbehorende noodplannen.

Informatie & Aanvraag

Aanvalsplattegronden voor brandweer - NEN 1414

Organisatie

Aanvalsplattegronden vormen een belangrijk onderdeel van het aanvalsplan van de overheidsbrandweer en daarnaast de andere externe hulpverleners. Van elke bouwlaag moet een recente aanvalsplattegrond volgens NEN1414 aanwezig zijn bij de overheidsbrandweer.
BIO brandpreventie is gespecialiseerd in het opstellen van aanvalsplattegronden en doet dat volgens de geldende norm NEN 1414.

Informatie & Aanvraag

Bouwkundige CAD plattegronden - NEN 1413

Organisatie

Brandveiligheidsadvies is maat werk, zowel de bouwkundige, installatie als organisatorische factoren spelen hierin een belangrijke rol en zijn alle van invloed op het vereiste brandveiligheidsniveau. Digitale bouwkundige plattegronden van een bouwwerk zijn onmisbaar en vormen een belangrijke basis voor een goed brandveiligheidsadvies, het uitzetten van brandveiligheidsmaatregelen en voor handhaving.

Informatie & Aanvraag

Ontruimingsplan - NEN 8112

Organisatie

Indien in het bouwwerk een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie aanwezig is het ontruimingsplan verplicht. BIO brandpreventie is gespecialiseerd in het opstellen van ontruimingsplannen voor alle gebruiksfuncties en doen dat volgens de geldende norm NEN 8112. Het ontruimingsplan bevat een tekstuele beschrijving van taken en instructies voor personeel en bedrijfshulpverlening. Deze instructies zijn afgestemd op de bouwkundige, installatietechnische, organisatie voorzieningen en doelgroep binnen het bouwwerk.

Informatie & Aanvraag

Ontruimingsplattegrond - NEN 1414

Organisatie

Een onderliggende eis van het ontruimingsplan zijn ontruimingsplattegronden. Deze moeten bij het ontruimingsplan (overzichtsplattegronden) gevoegd worden én daarnaast aan de muur ('hier' plattegronden) in het bouwwerk hangen.
BIO brandpreventie is gespecialiseerd in het opstellen van ontruimingsplattegronden en doet dat volgens de geldende norm NEN 1414.

 

 

Informatie & Aanvraag

Quikscan brandveiligheid

Organisatie

Brandveiligheid is veel omvattend en inzicht in welke BIO maatregelen van toepassing zijn op het bouwwerk in betrekking tot het gebruik van het bouwwerk en hoe dat op elkaar afgestemd moet worden, zijn niet altijd even duidelijk. Daarom is het nuttig of noodzakelijk dat eens in de zoveel tijd een quickscan brandveiligheid gemaakt wordt welke in korte tijd inzicht kan geven in de status en afstemming van de BIO maatregelen. De status van de brandveiligheidssituatie maken wij inzichtelijk.

 

Informatie & Aanvraag

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Organisatie

De primaire verantwoordelijkheid voor het bereiken van goede arbeidsomstandigheden ligt binnen de ondernemingen. Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet de werkgever een overzicht opstellen van alle risico’s die in het bedrijf of de instelling kunnen voorkomen. Met de risico inventarisatie & evaluatie kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Informatie & Aanvraag