Preventie

Omvat de zorg voor het voorkomen van directe oorzaken van brand en het zoveel mogelijk beperken van gevolgen van brand. Bij preventie gaat het om concrete maatregelen om de veiligheid te verbeteren, het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen ervan door het invoeren van preventieve maatregelen.

Preventie is voorkomen dat problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen. Het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren en ageren wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is. Hoe kunnen we brand voorkomen of de kans op brand in ieder geval zo klein mogelijk houden? Hoe kunnen we ongevallen bij brand voorkomen of beperken? Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn de bouwvoorschriften en brandbeveiligingsverordeningen die in Nederland gelden. Denk aan het gebruik van brandveilige materialen, veilige vluchtwegen, brandblussers, rookmelders en duidelijk aangegeven nooduitgangen.

BIO brandpreventie kan u adviseren en levert diensten om uw BIO maatregelen op elkaar af te stemmen en passende geschikte oplossingen te bieden voor complexe situaties.

Bouwkundig preventie

Aanvraag brandveilig gebruik (omgevingsvergunning)

Een gebruiksmelding en aanvraag brandveilig gebruik (omgevingingsvergunning) stellen de gemeente ervan op de hoogte dat een bouwwerk in gebruik wordt genomen. Een belangrijk verschil tussen de gebruiksmelding en een aanvraag brandveilig gebruik (omgevingingsvergunning) heeft te maken met het moment waarop men het bouwwerk als zodanig mag gebruiken.

• Aanvraag brandveilig gebruik (omgevingsvergunning)

Aanvraag gebruiksvergunning

Een gebruiksmelding en aanvraag brandveilig gebruik (omgevingingsvergunning) stellen de gemeente ervan op de hoogte dat een bouwwerk in gebruik wordt genomen. Een belangrijk verschil tussen de gebruiksmelding en een aanvraag brandveilig gebruik (omgevingingsvergunning) heeft te maken met het moment waarop men het bouwwerk als zodanig mag gebruiken.

• Aanvraag gebruiksvergunning

Bouwplantoetsing

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het vereist dat het bouwwerk voldoet aan alle geldende brandveiligheidseisen uit de diverse regelgevingen. Het is daarom vrijwel altijd aan te raden om al in het ontwerpstadium uw bouwwerk te laten toetsen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit en andere regelgeving.

• Bouwplantoetsing

Brandveiligheidsrapportage

Uit onderzoek blijkt dat in vrijwel geen enkel gebouw de brandcompartimentering correct is. In een bestaand gebouw is in de loop der tijd mogelijk intern wat aangepast, hebben verbouwingen plaats gevonden, zijn installaties aangepast en/of zijn organisaties gewijzigd waardoor de BIO maatregelen verstoord kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk dat men niet meer geheel voldoet aan de brandveiligheidseisen vanuit het Bouwbesluit of andere regelgeving.

• Brandveiligheidsrapportage

Gebruiksmelding

Een gebruiksmelding en aanvraag brandveilig gebruik (omgevingingsvergunning) stellen de gemeente ervan op de hoogte dat een bouwwerk in gebruik wordt genomen. Een belangrijk verschil tussen de gebruiksmelding en een aanvraag brandveilig gebruik (omgevingingsvergunning) heeft te maken met het moment waarop men het bouwwerk als zodanig mag gebruiken.

• Gebruiksmelding

Gebruiksvergunningplattegronden

Om naar het oordeel van het bevoegd gezag aannemelijk te maken dat het gebruik van een bouwwerk voldoet aan de bij of krachtens de wet gegeven voorschriften is het nodig om gebruiksvergunningplattegronden te vervaardigen voor uw aanvraag brandveilig gebruik (omgevingsvergunning) of gebruiksmelding.

• Gebruiksvergunningplattegronden

Opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening

In de aanvraag van de omgevingsvergunning en bij het indienen van een gebruiksmelding moet aangegeven worden wat het maximale aantal personen is dat tegelijk in uw gebouw verblijft. Door middel van een berekening opvang- en doorstroomcapaciteit kan gecontroleerd worden of het bouwwerk zodanige vluchtroutes heeft dat bij brand op tijd een veilige plaats kan worden bereikt.

• Opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening

Vuurlastberekening (NEN 6060)

Een brandcompartiment is de oppervlakte van een bouwwerk dat als maximaal uitbreidingsgebied voor een brand geldt. De doelstelling hiervan is om de brand beheersbaar te houden. In het bouwbesluit 2012 is vastgelegd dat een brandcompartiment niet groter mag zijn dan de in het bouwbesluit vast gestelde aantal m2. Een dergelijke opdeling is niet altijd mogelijk of wenselijk, zoals bijvoorbeeld bij industriële gebouwen, winkels, schouwburgen en bioscopen. In dergelijke situaties dient de gelijkwaardigheid van de te nemen maatregelen te worden aangetoond.

• Vuurlastberekening (NEN 6060)

Installatietechnische preventie

Programma van Eisen (PvE) brandmeldinstallatie (BMI - NEN 2535)

In het Programma van Eisen (PvE) brandmeldinstallatie wordt de basis vastgelegd voor het ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van de brandmeldinstallatie. Het Programma van Eisen vormt tevens de eerst noodzakelijke stap voor het certificeren van de installatie. Het Programma van Eisen is een uitstekend uitgangspunt voor het aanvragen van offertes bij de installateurs en/of branddetectiebedrijven.

• Programma van Eisen (PvE) brandmeldinstallatie (BMI)

Programma van Eisen (PvE) ontruimingsalarminstallatie (OAI - NEN 2575)

In het Programma van Eisen (PvE) ontruimingsalarminstallatie wordt de basis vastgelegd voor het ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van de ontruimingsalarminstallatie. Het Programma van Eisen vormt tevens de eerst noodzakelijke stap voor het certificeren van de installatie. Het Programma van Eisen is een uitstekend uitgangspunt voor het aanvragen van offertes bij de installateurs en/of branddetectiebedrijven.

• Programma van Eisen (PvE) ontruimingsalarminstallatie (OAI)

Projectie kleine blusmiddelen (NEN 4001)

De brandbeveiliging van een gebouw omvat vele maatregelen, die altijd in samenhang moeten worden beschouwd. Kleine blusmiddelen vormen een belangrijk onderdeel van deze maatregelen. Kleine blusmiddelen zijn zeer waardevol in het beginstadium van een brand, wanneer hun snelle verplaatsbaarheid en onmiddellijke beschikbaarheid een snelle bluspoging mogelijk maken.

• Projectie kleine blusmiddelen (NEN 4001)

Organisatorische preventie

Aanvalsplattegronden (NEN 1414)

Aanvalsplattegronden vormen een belangrijk onderdeel van het aanvalsplan van de overheidsbrandweer en daarnaast de andere externe hulpverleners. Van elke bouwlaag moet een recente aanvalsplattegrond volgens NEN1414 aanwezig zijn bij de overheidsbrandweer. BIO brandpreventie is gespecialiseerd in het opstellen van aanvalsplattegronden en doet dat volgens de geldende norm: NEN 1414.

• Aanvalsplattegronden (NEN 1414)

Bedrijfsnoodplan (NEN 8112)

Een bedrijfsnoodplan heeft tot doel een organisatie, bedrijf of instelling goed voor te bereiden op een incident, calamiteit of andere verstoringen van haar/zijn primaire processen. Het bedrijfsnoodplan gaat over het ontwerpen en vervolgens implementeren van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO) met inbegrip van de bedrijfshulpverlening (BHV) en de bijbehorende noodplannen.

• Bedrijfsnoodplan (NEN 8112)

Bouwkundige plattegronden (NEN 1413)

Brandveiligheidsadvies is maat werk, zowel de bouwkundige, installatie als organisatorische factoren spelen hierin een belangrijke rol en zijn alle van invloed op het vereiste brandveiligheidsniveau. Digitale bouwkundige plattegronden van een bouwwerk zijn onmisbaar en vormen de basis voor een goed brandveiligheidsadvies, het uitzetten van brandveiligheidsmaatregelen en voor handhaving.

• Bouwkundige plattegronden (NEN 1413)

Ontruimingsplan (NEN 8112)

Indien in het bouwwerk een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie aanwezig is bent u verplicht tot het hebben van een ontruimingsplan. BIO brandpreventie is gespecialiseerd in het opstellen van ontruimingsplannen voor alle gebruiksfuncties en doen dat volgens de geldende norm: NEN 8112. Het ontruimingsplan bevat een tekstuele beschrijving van taken en instructies volgens de NEN 8112 voor personeel en bedrijfshulpverlening. Deze instructies zijn afgestemd op de bouwkundige, installatietechnische, organisatie voorzieningen en doelgroep binnen het bouwwerk.

• Ontruimingsplan (NEN 8112)

Ontruimingsplattegronden (NEN 1414)

Een onderliggende eis van het ontruimingsplan zijn ontruimingsplattegronden. Deze moeten zowel bij het ontruimingsplan gevoegd worden als aan de muur in uw bouwwerk hangen. BIO brandpreventie is gespecialiseerd in het opstellen van ontruimingsplattegronden en doet dat volgens de geldende norm: NEN 1414.

• Ontruimingsplattegronden (NEN 1414)

Quikscan brandveiligheid

Brandveiligheid is veel omvattend en inzicht in welke BIO maatregelen van toepassing zijn op het bouwwerk in betrekking tot het gebruik van het bouwwerk en hoe u dat op elkaar kunt afstemmen, zijn niet altijd even duidelijk. Daarom is het nuttig of noodzakelijk dat eens in de zoveel tijd een quickscan brandveiligheid gemaakt wordt welke u in korte tijd inzicht kan geven in de status en afstemming van uw BIO maatregelen.

• Quikscan brandveiligheid

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De primaire verantwoordelijkheid voor het bereiken van goede arbeidsomstandigheden ligt binnen de ondernemingen. Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet de werkgever een overzicht opstellen van alle risico’s die in het bedrijf of de instelling kunnen voorkomen. Met de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

• Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)